Kalender
23. oktober Kl. 20.00 til 21.15
26. oktober Fra kl. 9.00
28. oktober Kl. 16.30 til 17.40 og 17.45 til 19.00
28. oktober Kl. 18.00 til 19.00
30. oktober Kl. 20.00 til 21.15
3. november Kl. 10.00
4. november Kl. 16.30 til 17.40 og 17.45 til 19.00
4. november Kl. 18.00 til 19.00
6. november Kl. 20.00 til 21.15
11. november Kl. 16.30 til 17.40 og 17.45 til 19.00
11. november Kl. 18.00 til 19.00
13. november Kl. 20.00 til 21.15
14. november Kl. 18.00
18. november Kl. 16.30 til 17.40 og 17.45 til 19.00
18. november Kl. 18.00 til 19.00
20. november Kl. 20.00 til 21.15
25. november Kl. 16.30 til 17.40 og 17.45 til 19.00
25. november Kl. 18.00 til 19.00
26. november Kl. 18 - 21. Mulighed for indkøb og vejledning fra kl. 16.00
27. november Kl. 20.00 til 21.15
1. december Kl. 10.00
1. december  
2. december Kl. 18.00 til 19.00
4. december Kl. 20.00 til 21.15
8. december Afgang Københavns lufthavn Kastrup kl. 17.50. Mødetid i lufthavnen kl. 15.30.
9. december Kl. 16.30 til 17.40 og 17.45 til 19.00
9. december Kl. 18.00 til 19.00
11. december Kl. 20.00 til 21.15
16. december Kl. 16.30 til 17.40 og 17.45 til 19.00
16. december Kl. 18.00 til 19.00
18. december Kl. 20.00 til 21.15
5. januar Kl. 10.00
6. januar Kl. 16.30 til 17.40 og 17.45 til 19.00
6. januar Kl. 18.00 til 19.00
8. januar Kl. 20.00 til 21.15
9. januar Kl. 18.00
13. januar Kl. 16.30 til 17.40 og 17.45 til 19.00
13. januar Kl. 18.00 til 19.00
14. januar Se i turbeskrivelsen.
15. januar Kl. 20.00 til 21.15
20. januar Kl. 16.30 til 17.40 og 17.45 til 19.00
20. januar Kl. 18.00 til 19.00
22. januar Kl. 20.00 til 21.15
24. januar Afgang fra Roskilde Havn ca. kl. 15.00 (oplysninger om det præcise tidspunkt følger)
27. januar Kl. 16.30 til 17.40 og 17.45 til 19.00
27. januar Kl. 18.00 til 19.00
29. januar Kl. 20.00 til 21.15
1. februar Afgang kl. 14.00 fra Havnen i Roskilde
2. februar Kl. 10.00
3. februar Se beskrivelsen. Fra Kastrup med fly til München.
3. februar Kl. 16.30 til 17.40 og 17.45 til 19.00
3. februar Kl. 18.00 til 19.00
5. februar Kl. 20.00 til 21.15
10. februar Kl. 16.30 til 17.40 og 17.45 til 19.00
10. februar Kl. 18.00 til 19.00
12. februar Kl. 20.00 til 21.15
16. februar Mødetid kl. 09.00 på Vikingeskibsmuseet parkering.
16. februar  
19. februar Kl. 20.00 til 21.15
20. februar Kl. 18.00
24. februar Kl. 16.30 til 17.40 og 17.45 til 19.00
24. februar Kl. 18.00 til 19.00
26. februar Kl. 20.00 til 21.15
1. marts Kl. 10.00
2. marts Kl. 18.00 til 19.00
4. marts Kl. 20.00 til 21.15
7. marts Med fly fra Kastrup lørdag eftermiddag/aften
9. marts Kl. 16.30 til 17.40 og 17.45 til 19.00
9. marts Kl. 18.00 til 19.00
11. marts Kl. 20.00 til 21.15
16. marts Kl. 16.30 til 17.40 og 17.45 til 19.00
16. marts Kl. 18.00 til 19.00
18. marts Kl. 20.00 til 21.15
23. marts Kl. 16.30 til 17.40 og 17.45 til 19.00
23. marts Kl. 18.00 til 19.00
25. marts Kl. 20.00 til 21.15
30. marts Kl. 16.30 til 17.40 og 17.45 til 19.00
30. marts Kl. 18.00 til 19.00
1. april Kl. 20.00 til 21.15
2. april Kl. 18.00
4. april Med fly fra Kastrup eller kør selv
5. april Kl. 10.00
3. maj Kl. 10.00
24. maj Afgang Københavns lufthavn Kastrup kl. 11.55. Mødetid i lufthavnen følger.
7. juni Kl. 10.00
11. juni Kl. 18.00
5. juli Kl. 10.00
2. august Kl. 10.00
6. september Kl. 10.00
4. oktober Kl. 10.00
1. november Kl. 10.00
6. december Kl. 10.00

Vedtægter

Her kan du læse klubbens vedtægter (vedtaget i 2013).

§1.

Navn/hjemsted
Klubbens navn er ROSKILDE SKIKLUB HEDELAND
Klubbens signatur er RSK
Klubbens adresse kassererens.

§ 2.

Formål
Klubbens formål er at samle medlemmer omkring aktiviteter af såvel sportslig som mere social art, med henblik på at fremme og udbrede interessen for skisport.

§ 3.

Eksterne organisationer
Klubben er medlem af Dansk Skiforbund og dermed underkastet forbundets til enhver tid gældende love.

§ 4.

Medlemskab
Som medlem kan bestyrelsen optage enhver, der går ind for nærværende vedtægter.

§ 5.

Indmeldelse
Indmeldelse sker via hjemmesiden.
Indmeldelsesgebyr fastsættes på generalforsamlingen

§ 6.

Udmeldelse
Udmeldelse skal sker via hjemmesiden inden den 20. i den sidste måned af en betalingsperiode.
Ved et medlems undladelse af betaling, kan bestyrelsen udmelde medlemmet, efter varsel.

§ 7.

Organisation
Varetagelse af klubbens aktiviteter finder sted ved hjælp af følgende organer:
- generalforsamlingen
- bestyrelsen, samt
- eventuelle af bestyrelsen nedsatte udvalg.

§ 8.

Ordinær generalforsamling
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. Bestyrelsen forpligter sig til at afholde ordinær generalforsamling i april eller maj. Indkaldelsen sker via nyhedsbreve på e-mail til medlemmerne
og på klubbens hjemmeside med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal vedlægges eventuelt indkomne forslag.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra formanden
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for det kommende regnskabsår.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indgives skriftligt til bestyrelsen senest 15. marts.

§ 9.

Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 100 eller mindst 1/5 af klubbens medlemmer fremsætter krav herom ledsaget af motiveret dagsorden. Bestyrelsen skal i den forbindelse, på forlangende, gøre en liste over medlemmernes navne og adresser tilgængelige.

§ 10.

Afstemning
På såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling afgøres alle spørgsmål ved almindeligt stemmeflertal, med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om klubbens opløsning (se § 11 og § 16).

§ 11

Vedtægtsændringer
Beslutninger om vedtægtsændringer kræver, at mindst 100 af klubbens medlemmer er til stede, og at et ordinært flertal på mindst 100 af disse stemmer for. Alternativt, at mindst halvdelen af klubbens medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af disse stemmer for. Er der flertal for forslaget, men uden at mindst 100 har stemt for, eller halvdelen af klubbens medlemmer er til stede, skal det forelægges på en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes inden for 1 måned efter den ordinære generalforsamling. Stemmer på den ekstraordinære generalforsamling et flertal af de fremmødte for forslaget, er dette vedtaget.

§ 12.

Bestyrelsen
Klubbens daglige ledelse forestås af bestyrelsen.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer:

 • Formand
 • Næstformand
 • Kasserer
 • Sekretær
 • 3 bestyrelsesmedlemmer

Formanden samt 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg på lige årstal. Næstformand, kasserer samt 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg på ulige årstal.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer, heriblandt formand eller næstformand er til stede. Alle spørgsmål afgøres ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed forkastes spørgsmålet.
Bestyrelsen skal føre referat over generalforsamlingen, bestyrelsesmøder og vigtigere begivenheder inden for klubben.

§ 13.

Regnskabsår
Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 14.

Kontingent
Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling, og forfalder efter bestyrelsens bestemmelser.

§ 15.

Revision
Regnskabet revideres af en generalforsamlingsvalgt revisor.

§ 16.

Tegnelse og hæftelse
Klubben tegnes af 4 bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan dog delegere en tilladelse til at økonomiske dispositioner, som vedrører den løbende drift, kan varetages enten af formanden eller kassereren. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse godkendes af generalforsamlingen. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

§ 17.

Opløsning
Klubbens opløsning kan kun ske ved vedtagelse på generalforsamlingen. Der gælder samme regler for vedtagelse som ved vedtægtsændringer. Ved klubbens opløsning skal eventuelle aktiver tilfalde et til skisporten fremmende formål. Beslutning herom træffes på generalforsamlingen.

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 7. maj 2013 og på ekstra ordinær generalforsamling den 29. maj 2013.

Hjemmesiden er opdateret 25. april 2017  |  Sitemap